Ang mga Tuntuning ito ay kinakailangan para sa paggamit sa portal ng Opinion Arena.

Sa pagparehistro bilang isang Gumagamit (User) sa portal ng Opinion Arena, kinukumperma mo na nabasa mo ang mga tuntunin ng Kasunduan ng mga Gumagamit (simula dito, ito ay tinukoy bilang "Mga Tuntunin"), sumang-ayon sa Mga Tuntunin at Kondisyon at isagawa upang sumunod sa Mga Tuntunin at Kondisyon na itinakda sa ibaba:

 1. Kahit sino na may 14 na taong gulang at nakatira sa Pilipinas ay maaaring magrehistro bilang miyembro ng Opinion Arena website. Dapat mayroong account para maging miyembro.
 2. Miyembro ng Opinion Arena ay nagsisiskap na magbigay ng tamang personal na impormasyon.
 3. Ang pagpapamiyembro sa Opinion Arena ay hindi nag-oobliga sa miyembro para sumali sa surveys o magpunan ng kahit na anong surveys.
 4. Ang pagpapamiyembro sa portal ay libre at may bisa hanggang sa karagdagang paunawa. Maaaring wakasan ang pagiging miyembro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng partikular na pamamaraan sa portal ng Opinion Arena.
 5. Ang Opinion Arena ay hindi magagarantiya sa partisipasyon ng mga miyembro sa survey dahil ang mga kalahok ay random na napili ng lahat ng miyembro at sa ibang mga survey, hindi lahat ng miyembro ay naaangkop dahil sa pamantayan ng panlipunan at demograpiko.
 6. Ang mga kliyente sa mga survey ng Opinion Arena ay tumatanggap ng mga sagot sa isang hindi kilala at pangkalahatang uri at ang mga sagot ay hindi maaaring makuha mula sa partikular na indibidwal lamang.
 7. Ang Opinion Arena ay hindi nagbubunyag ng mga personal na impormasyon sa anumang ikatlong partido maliban sa mga kaso kung saan kinakailangan para sa paglipat ng mga premyo.
 8. Ang mga miyembro ng Opinion Arena ay kumikita ng mga puntos at makukuha ang mga ito sa pagkumpleto ng mga survey. Ang pang-iimbeta sa survey ay naglalaman ng mga impormasyon kung gaano katagal ito para mapunan, gaano kadaming puntos ang maiipon at kung ang sumasagot sa kasalukuyang survey ay kasali din sa loterya.
 9. Mga miyembro ng Opinion Arena ay nag iipon ng mga puntos at makukuha lamang ang mga ito sa maayos na pagpuno at nakumpletong questionnairs.
 10. Ang Opinion Arena ay naglalaan ng karapatan upang isara ang account ng miyembro at tanggalin ang mga nakolektang puntos kung ang miyembro ay lumabag sa mga tuntunin at kondisyon ng Kasunduan ng mga Gumagamit ( User Agreement). Halimbawa, isasara namin ang account kung ang miyembro ay gumagawa at gumagamit ng maraming account, naglalagay ng hindi tamang impormasyon, napunan ang mga katanungan ng hindi magkaka-ugnay.
 11. Ang Opinion Arena ay naglalaan ng karapatan na sarilinang ipababago ang Kasunduan ng mga Gumagamit (User Agreement). Ang mga pagbabago ay magkakaroon ng bisa habang sila ay nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng Opinion Arena. Ang mga miyembro ng Opinion Arena ay may karapatang wakasan ang kanilang pagiging miyembro anumang oras maliban kung tatanggapin nila ang tuntunin at kondisyon ng Kasunduan ng mga Gumagamit (User Agreement).